March 21, 2009

หลักการเขียน Resume'

Resume' คือ ประวัติโดยรวมของเรา แบบย่อๆ ไม่ต้องเน้นยาวมากเพื่อทำการแนะนำตัวเองให้กับผจก.บริษัทนั้นๆได้อ่านและประเมินเราก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ ผมว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วว่า Resume' คืออะไรแล้วนะครับ

อาวล่ะ ต่อไปผมจะบอกถึงหลักในการ Resume'เพื่อสมัครงาน:

1. สั้น
2. ง่ายๆ
3. ชัดเจน

ทั้ง 3 ข้อนี้จะต้องเข้าใจก่อนลงมือเขียน
1. สั้น คือ ไม่เขียนอะไรที่ไม่จำเป็น ไม่ซ้ำซาก ไม่เขียนวกวนไปมา
2. ง่ายๆ คือ ใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆ ธรรมดา ใครก็อ่านเข้าใจได้ ไม่ใช้ประโยคยาวๆ ซํบซ้อน หรือคำศัพท์เทคนิค
3. ชัดเจน คือ เลือกใช้คำที่มีความหมายตรงกับที่ต้องการจะบอกแก่ผู้อ่าน ไม่มีข้อความขัดแย้งกัน

ทั้งสามข้อนี้เป็นหลักการในการเขียน Resume' ซึ่งมีความสำคัญมาก....

***แนะนำเทคนิค ของผมนะครับ.....
ผมจะสมมุติตัวเองว่าเป็นผจก.บริษัทที่เราต้องการสมัครแล้ว นำหลักการ ทั้งสามข้อมาใช้คิดว่า ผจก.คนนั้นต้องการทราบอะไรจากเราบ้าง โดยเขียน Resume' ให้สั้น และได้ใจความมากที่สุด...เพราะคนที่เป็นผจก.นั้นเวลามีน้อยมากดังนั้นเขาคงต้องการอ่านสิ่งที่ชัดเจน และตรงกับความต้องการของเขาที่สุด

No comments:

Post a Comment